Chịu trách nhiệm về bản thân khi du học

Mình đã 22 tuổi. Mình phải chịu trách nhiệm về đời mình.